NİĞDE ÇİFTLİK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE

ÇİFTLİK OVALIBAĞ KÖYÜ PARK DÜZENLEME İŞİNE AİT İHALE İLANI

 

ÇİFTLİK OVALIBAĞ KÖYÜ PARK DÜZENLEME  İŞİ Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

1. Birliğin;

a ) Adı :Çiftlik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

b)  Adresi : Bozköy Yolu Kurumlar Cad. Hükümet Konağı Kat.3 ÇİFTLİK /NİĞDE

c)  Telefon numarası388 411 20 57

d)  Faks numarası: : 388 411 2500

e)  Elektronik posta adresi:  

2. . İhale konusu yapım işinin;

A) İşin Adı                    : Ovalıbağ Köyü Park Düzenleme İşi

b ) İşin Yapılacağı Yer : Niğde-Çiftlik Ovalıbağ Köyü

c ) Niteliği, türü: Ovalıbağ Köyü Park Düzenleme İşi

d) Miktarı900m2 Yanmış koyun gübresi ilaveli, bitki yetiştirmeye  uygun kil ve mineralli bitki toprağı ve serimi, 2 adet 1. Sınıf emprenyeli Sarıçam kerestesinden imal, altıgen biçimli 4-4 ölçülerinde Kamelya temini ve yerine montajı.45 m3  Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil),84 m3 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması, 220m2 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende), 60m2 Her genişlikte kargır duvar üzerine mozaik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu)   ve metrajdaki diğer işler

e) İşe Başlama Tarihi : Yer tesliminden itibaren 5 gün içinde  işe başlanacaktır

f ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer : Çiftlik Kaymakamlığı Hükümet Konağı Toplantı Salonu Çiftlik /Niğde

b ) Tarihi – Saati : 26.09.2016 -14.30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8. Birlik İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.9. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir

4.1.10. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

4.1.11. İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. İhale dokümanı Çiftlik Kaymakamlığı Binasında Bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir ve 50,00 –TL(Elli) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler ihale saatine kadar veya ihale saatinde Birlik İhale Komisyon Başkanlığına verilebilir.

7.İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.   Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhale doküman bedeli Birliğin Ziraat Bankası Çiftlik Şubesi TR20 0001 0010 2207  2088 4350 02 nolu hesabına yatırabilir. Teminatın  Banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde  teklifle birlikte verilecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.19.09.2016

İLANEN DUYRULUR      

                                                                                               Mustafa DİNÇ

                                                                                              Kaymakam

                                                                                              Birlik Başkanı